MINIO-MARINE PRIMER 2,5l

 • Kód produktu:7040110057
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:1 205,79 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:1 459,00 Kč
   
 •  bal 
   
  MINIO-MARINE PRIMER 2,5l
   
   

   NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. EUH208 Obsahuje: BIS(2-ETHYLHEXANOÁT) KOBALTNATÝ 2-BUTANONOXIM může vyvolat alergickou reakci.
  Pouze pro profesionální uživatele.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  Obsahuje: PEROXID OLOVA TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM 1-METOXY-2-PROPANAL


  MARINE MINIO je základní suříkový nátěr, který poskytuje vynikajicí dlouhodobou antikorozní ochranu. Je ideální k nátěrům kovových povrchů, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou. Je zejména vhodný k nátěrům dřevěných člunů. Povrchy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou ochrání daleko lépe, než povrchy natřené alkydovými základy. Je elastický a přetiratelný většinou lakovacích systémů. Jako základní nátěr se doporučuje pod antivegetativní řadu výrobků TROPIKAL. Poskytuje hladký povrch, lehce se roztírá a dobře přilne i ke starým nátěrům.

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  :

   Alkydový základ na kovové i dřevěné povrchy

  Specifická hmotnost

  :

  2,21 gr/cm3 (EN ISO 2811-1:1997,20oC)

  Viskozita

  :

  125 – 135 K.U. (20 oC) (ASTM D 562-01:2005,25oC)

  Obsah sušiny

  :

  80-83 % (EN ISO 3251:2008)

  Tloušťka suchého filmu

  v jednom nátěru

  :

  50 – 60 mm (ISO 2808:2007)

  Celková tloušťka

  suchého filmu

  :

   100-110 mm (ISO 2808:2007)

  Stupně lesku

  :

  2,3 (60o) 9-12 (85o) (EN ISO 2813 : 1994)

  Ředění        

  :

  5 – 15 % ředidlem 135, nebo technickým benzínem

  Způsob aplikace

  :

  Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí

  Suchý na dotek

  :

  20 – 30 minut (ASTM D 1640-03)

  Schnutí

  :

  1 – 4 hodiny ( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). 

  Teoretická vydatnost

  :

  10–16 m2 / kg v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu )

  Odstíny

  :

  Oranžová

  VOC (Voitaile Organic
  Compounds)

  :

  EU limit pro tento produkt : kat A/i 600 g/l (2007) a 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 394 g/l .

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Naneste 1 – 2 nátěry MARINE MINIO přímo na rezavé plochy a po zaschnutí aplikujte zvolený nátěrový systém.

   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí