EN 6800 WASH PRIMER ACTIVATOR 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880073101
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:123.14 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:149.00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 6800 WASH PRIMER ACTIVATOR 1L
   
   
  Tužidlo (aktivátor) k reaktivnímu základu EN 4800 WASH PRIMER. Poměr tužení 1:1.
  NEBEZPEČÍ

  · Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: propan-2-ol · Standardní věty o nebezpečnosti H225Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319Způsobuje vážné podráždění očí. H336Může způsobit ospalost nebo závratě. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. 
  P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »