EN 4700 ANTICOROSIVE PRIMER GREY 1Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880759201
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:139,67 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:169,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 4700 ANTICOROSIVE PRIMER GREY 1Kg
   
   
  Antikorozní šedý základ - primer s vynikajícími antikorozními vlastnostmi je možné aplikovat štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí ( tryska 1,5 – 1,8 mm ). Schne za 20 – 30 min / 23ºC a může se ředit 10 – 30% EN 7700 Nitro ředidlem.
  NEBEZPEČÍ

   Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) toluen solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  H315 Dráždí kůži. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »