DYNA EPOXY PRIMER SADA 1500 ml

 • Výrobce: DYNACOAT 
   
 • Kód produktu:6660441002
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:453,72 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:549,00 Kč
   
 •  ks 
   
  NOVINKA
  DYNA EPOXY PRIMER SADA 1500 ml
   
   

  2K epoxidový základ s dobrou přilnavostí na ocel, pozink, hliník, laminát. Lze aplikovat jako základ s následným broušením nebo varianta „mokré na mokré“. 

  Pro ředění použijte položku: 6660511001 DYNA ŘEDIDLO MEDIUM 


  Název výrobku:    
   
  Dynacoat 2K Epoxy Primer      

  Popis:    

  Epoxidový základní nátěr s dobrou ochranu proti korozi pro autolakovny a opravy lehkých užitkových vozidel, střední plnivost nebo nízká pro variantu bez broušení.    

  Produkt a přísady:    

  Dynacoat 2K Epoxy Primer    
  Dynacoat Hardener Epoxy Primer     
  Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow    

  Základní složení:    

  Epoxy Primer : Epoxidové pryskyřice    
  Epoxy Primer Hardener : Amino pryskyřice    


  Vhodné podklady:    
  Dynacoat thinners : Směs organických rozpouštědel    

  Stávající povrchy    
  PE tmely, PE stříkací tmel,    
  Ocel,Pozinkovaný plech,Hliník    
  Laminátové povrchy    
  Dřevo, Překližka    

  Příprava povrchu:    

  Stávající povrchy P280-P320    
  PE tmely, PE stříkací tmel P280-P320    
  Ocel,Pozinkovaný plech P280-P320    
  Hliník Brusné rouno červené    
  Laminátové povrchy P280-P320    
  Dřevo, Překližka P180-P220    

  Míchací poměry:    
   

  100 dílů Dynacoat 2K Epoxy Primer   
  50 dílů Dynacoat Hardener Epoxy Primer    
  40 dílů Dynacoat Thinners    

  Doporučená viskozita:    
  25 - 30 sec. DC 4 při 20°C.    

  Zpracovatelnost:    

  6 hodin při 20ºC      

  Doporučené pistol a pracovní tlak:    

  Stříkací pistole:       Tryska:                       Tlak :   
  Spádová: 1.6-2.0 mm 2-4 bar   
   

  Postup:    

  Aplikujte 1-3 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstavmi nechte čas na odvětrání 5-10 minut. Při nižší teplotě nebo silnější vrstvě se doba nutná pro odvětrání prodlužuje.    
  Pro aplikaci “wet on wet” mokrý do mokrého tužte a řeďte 100:50:40. Aplikujte pistol RP tryskou 1,2-1,3mm. Po 30 minutách lze aplikovat vrchní lakovací system.     
  Při aplikaci štětcem neředit.    
  Aplikujte pouze jednu vrstvu 2K epoxidového základu, pokud bude následně aplikován PE tmel nebo Polyester Stříkací tmel.    

  Tloušťka filmu:    

  30-35 μm v jedné vrstvě.    
   
  Míchací poměr váhový:    

  Teoretická vydatnost :    


   
   
   2K Epoxy Primer    Hardener Epoxy Primer    Dynacoat thinner    
  Broušení    
   
  100gr    28gr    22gr    

  Při tloušťce filmu 1 micron 405 m² /litr směsi připravené k použití.     
  Poznámka: Skutečnou vydatnost ovlivňuje mnoho faktorů , jako je tvar konstrukce, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky při aplikaci    

  čištění nářadí:     
   
  Dynacoat Guncleaner nebo C6000    


  Doba schuntí:    

  Apikační čas:    

                                                                20ºC                     60ºC   

  Úplné zaschnutí                   8 hod         45 minut    

  PE tmel po                      45 minut       15 minut    
  PE stříkací tmel po                45 minut       15 minut    
  Plnič/Vrchní lak po                30 minut       10 minut    

  Doporučená hrubost brusiva před další vrstvou:     

  P400-P500 varianta pro broušení    
  P800-P1000 varianta bez broušení (wet on wet)    

  Přelakovatelnost:    
   
  Dynacoat vrchní laky    
  Dynacoat základy a plniče    
  Dynacoat PE tmely      Doba použitelnosti:    
   
  Poznámka:Neaplikujte na ETCH primer     

  Dynacoat 2K Epoxy Primer: 18 měsíců    
  Dynacoat Hardener Epoxy Primer: 1 rok    
   
  VOC     2004/42/IIB(c)(540)537    
  EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat B/c): 540 g/l.  
  Tento produkt obsahuje max.: 527 g/litr.    
   
   

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 

  KOMPONENT A:  
  SIGNÁLNÍ SLOVO : NEBEZPEČÍ

           
   

  Nebezpečné látky: Bisphenol A, polymer with glycidol, bis(glycidylether) butan-1-ol

  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 

  KOMPONENT B:
   

   SIGNÁLNÍ SLOVO : NEBEZPEČÍ 

   

  Nebezpečné látky: Xylem, butan-1-ol, toluen

  Standradní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalna a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachuje vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsoi-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňteobsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. 

   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »