Tužidlo k polyesterovému tmelu 20 g

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8881400020
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:17,36 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:21,00 Kč
   
 •  bal 
   
  Tužidlo k polyesterovému tmelu 20 g
   
   
  Tužidlo k polyesterovému tmelu 20 g

  Směs je klasifikována jako nebezpečná  Nebezpečí
  Obsahuje: dibenzoylperoxid
  H242 Zahřívání může způsobit požár. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
  EUH208 Obsahuje dibenzoylperoxid. Může vyvolat alergickou reakci.

   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »