Pellachrom ADDITIVE 220 375ml

 • Kód produktu:7000330044
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:219,01 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:265,00 Kč
   
 •  bal 
   
  Pellachrom ADDITIVE 220 375ml
   
   
   

  ADDITIVE 220  je transparentní přípravek (tužidlo) do alkydových emailů a základů. V kombinaci s výrobky METAL-X, PAINTOL, ANTIRUST zvyšuje lesk a povrchovou tvrdost a dále urychluje jejich schnutí.  
   

  INFORMACE O VÝROBKU

  Typ          

  :

   Transparentní tužidlo do alkydových emailů a základů

  Balení

  :

   375 ml, 750 ml

  Způsob aplikace

  :

  Přidáním v množství 10-20 % do jednotlivých typů nátěrových hmot

  PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

  Při aplikaci postupujte dle jednotlivých technických listů pro produkty METAL-X, PAINTOL, ANTIRUST     NEBEZPEČÍ
  Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj .
  Obsahuje: TOLUEN XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) Isophorondiisocyanate Homopolymer ETHYLBENZEN
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz