EN 6700 ACCELERATOR 500ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880071500
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:119.83 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:145.00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 6700 ACCELERATOR 500ml
   
   
  Urychlovač EN 6700 je speciální katalyzátor, který podstatně urychluje schnutí a poskytuje větší tvrdost všech 2K základů, transparentních laků a 2K emailů. Směs je připravena k použití po přidání 1 - 2 šálků EN 6700 do 250ml laku, základu nebo emailu. Po přidání EN 6700 je doba zpracovatelnosti směsi velmi krátká.

  NEBEZPEČÍ
  Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: n-butyl-acetát Triethylendiamin · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H315Dráždí kůži. H318Způsobuje vážné poškození očí. H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »