SPREJ EN UNICOLOR SPECIAL ALU (310) 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888800000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:114,88 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:139,00 Kč
   
 •  bal 
   
  výprodej
  SPREJ EN UNICOLOR SPECIAL ALU (310) 400ml
   
   
  Rychleschnoucí akrylátový sprej v odstínu hliníkovém s dobrou odolností vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení. Je vhodný na disky kol.


   Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butan-1-ol · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »