SPREJ EN UNICOLOR SPECIAL ALU (310) 400ml

  • Výrobce: EN CHEMICALS 
     
  • Kód produktu:8888800000
     
  • Dostupnost:skladem
     
  • Záruka: 24 měs.
     
  • Cena bez DPH:114,88 Kč / bal
     
  • Cena s DPH 21%:139,00 Kč
     
  •  bal 
     
    výprodej
    SPREJ EN UNICOLOR SPECIAL ALU (310) 400ml
     
     
    Rychleschnoucí akrylátový sprej v odstínu hliníkovém s dobrou odolností vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení. Je vhodný na disky kol.


     Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butan-1-ol · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
     
    Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
    *
     
     
    *

    (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
     
     
    0
     
     
    © www.eshopbarvy.cz
    « Předchozí
    Následující »