SPREJ EN UNICOLOR CLEARCOAT 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888000060
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:90,91 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:110,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN UNICOLOR CLEARCOAT 400ml
   
   
  Univerzální  rychleschnoucí akrylátový transparentní lak s dobrou odolností vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení. Ma výbornou kryvost a je ideální k nástřikům dílů karoserie nebo k dekorativním účelům.


   Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butyl-acetát toluen butyl-akrylát
  · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. · Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »