SPREJ EN GUDE PAINT ČERNÝ 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888251100
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:98,35 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:119,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN GUDE PAINT ČERNÝ 400ml
   
   
  Rychleschnoucí speciální černý „kontrolní“ sprej (pudr ve spreji), který slouží jako pomůcka při broušení plničů, tmelů a základů. Nezanáší brusný papír. 
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP


   Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen solventní nafta (ropná), lehká aromatická · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »