SPREJ EN 8150 BUMPER PAINT TEXTURE ČERNÝ 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888251310
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:159,50 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:193,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN 8150 BUMPER PAINT TEXTURE ČERNÝ 400ml
   
   
  Rychleschnoucí černá saténová strukturální barva určená k aplikaci na povrchy z umělé hmoty ( nárazníky, zrcátka, spojlery ). Vytváří jemně strukturovaný povrch.
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP


  · Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: aceton

  toluen butyl-acetát · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »