SPREJ EN8100 BUMPER PAINT ČERNÝ 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888251300
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:149,59 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:181,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN8100 BUMPER PAINT ČERNÝ 400ml
   
   
  Rychleschnoucí saténová barva určená k aplikaci na povrchy z umělé hmoty ( nárazníky, zrcátka, spojlery ). Vytváří hladký povrch.


  Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen butyl-acetát · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH208 Obsahuje butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí