SPREJ EN 4800 WASH PRIMER 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888396000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:152,07 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:184,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN 4800 WASH PRIMER 400ml
   
   
  Světle žlutý reaktivní základ vhodný na hliníkové, nerezové i pozinkované povrchy. Velmi rychle schne a má antikorozní vlastnosti. Přelakovatelný všemi systémy mimo polyesteru.
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

  Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butanon propan-2-ol butan-1-ol
  butyl-acetát · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
   
  glvhkyr 4. února 2013 v 09:27 (93.170.13.xxx)
  yN0wQG , [url=http://nctrjgfsgxew.com/]nctrjgfsgxew[/url], [link=http://dydzhdoliojg.com/]dydzhdoliojg[/link], http://khpmxylacecx.com/
  yN0wQG , [url=http://nctrjgfsgxew.com/]nctrjgfsgxew[/url], [link=http://dydzhdoliojg.com/]dydzhdoliojg[/link], http://khpmxylacecx.com/
  yN0wQG , [url=http://nctrjgfsgxew.com/]nctrjgfsgxew[/url], [link=http://dydzhdoliojg.com/]dydzhdoliojg[/link], http://khpmxylacecx.com/
  aymrrdh 3. února 2013 v 17:05 (201.116.58.xxx)
  pXgnZw , [url=http://xcniozijreym.com/]xcniozijreym[/url], [link=http://uqujohbajumf.com/]uqujohbajumf[/link], http://opyxagfzqjve.com/
  pXgnZw , [url=http://xcniozijreym.com/]xcniozijreym[/url], [link=http://uqujohbajumf.com/]uqujohbajumf[/link], http://opyxagfzqjve.com/
  pXgnZw , [url=http://xcniozijreym.com/]xcniozijreym[/url], [link=http://uqujohbajumf.com/]uqujohbajumf[/link], http://opyxagfzqjve.com/
  Sukey 1. února 2013 v 11:43 (188.143.232.xxx)
  I'm grateful you made the post. It's caelerd the air for me.
  I'm grateful you made the post. It's caelerd the air for me.
  I'm grateful you made the post. It's caelerd the air for me.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »