SPREJ EN 4100 PLAST-O-CLEAR 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888034000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:153,72 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:186,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN 4100 PLAST-O-CLEAR 400ml
   
   
  1K transparentní základ na umělohmotné povrchy mimo polyethylenu vhodný pod všechny typy nátěrů.
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

   Signální slovo Nebezpečí · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P280 Používejte ochranné rukavice. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »