SPREJ EN 4100 PLAST-O-CLEAR 400ml

  • Výrobce: EN CHEMICALS 
     
  • Kód produktu:8888034000
     
  • Dostupnost:skladem
     
  • Záruka: 24 měsíců
     
  • Cena bez DPH:153,72 Kč / bal
     
  • Cena s DPH 21%:186,00 Kč
     
  •  bal 
     
    SPREJ EN 4100 PLAST-O-CLEAR 400ml
     
     
    1K transparentní základ na umělohmotné povrchy mimo polyethylenu vhodný pod všechny typy nátěrů.
    Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

     Signální slovo Nebezpečí · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P280 Používejte ochranné rukavice. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
    P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
     
    Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
    *
     
     
    *

    (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
     
     
    0
     
     
    © www.eshopbarvy.cz
    « Předchozí
    Následující »