SPREJ EN 1K PRIMER ČERNÝ 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888251010
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:102,48 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:124,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
SPREJ EN 1K PRIMER ČERNÝ 400ml
 
 
Rychleschnoucí černý akrylátový plnicí a antikorozní základ ve spreji. Používá se na kovové i dřevěné povrchy.
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP
 
Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH208 Obsahuje butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí