SPREJ EN 1K PRIMER ACRYLICK RED 400ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888451030
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:102,48 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:124,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
SPREJ EN 1K PRIMER ACRYLICK RED 400ml
 
 

Rychleschnoucí červenohnědý akrylátový plnicí a antikorozní základ ve spreji. Používá se na kovové i dřevěné povrchy.  
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP
 
Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH208 Obsahuje butyl-akrylát. Může vyvolat alergickou reakci. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. 
 
 

 
muiyxhdbx 29. ledna 2013 000 15:46 (12.91.6.xxx)
jUNEI0 <a href="http://jjsocfqidqas.com/">jjsocfqidqas</a>
jUNEI0 <a href="http://jjsocfqidqas.com/">jjsocfqidqas</a>
jUNEI0 <a href="http://jjsocfqidqas.com/">jjsocfqidqas</a>
Estafani 29. ledna 2013 000 07:41 (201.85.50.xxx)
What up Wrex? This is Phillip. Stix George's homie. Hows it going bro? Anyways just wanted to say hello. I came aroscs your blog on the tweeks web site. If possible can you add my blog to your blog roll? Thanks and take care.
What up Wrex? This is Phillip. Stix George's homie. Hows it going bro? Anyways just wanted to say hello. I came aroscs your blog on the tweeks web site. If possible can you add my blog to your blog roll? Thanks and take care.
What up Wrex? This is Phillip. Stix George's homie. Hows it going bro? Anyways just wanted to say hello. I came aroscs your blog on the tweeks web site. If possible can you add my blog to your blog roll? Thanks and take care.
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí