SPREJ EN 1100 ŠEDÝ 400ml ANTICHIP

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888795000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:106,61 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:129,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN 1100 ŠEDÝ 400ml ANTICHIP
   
   
  Izolační hmota na bázi kaučuku, k ochraně proti hluku, korozi a oštěrkování podvozků, podběhů, prahů, lemů a spodních částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, rychle schne a po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy. Vytváří charakteristickou strukturu, krupici.  
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

    
   Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen 

   

  · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

   
   
  njdjpzbripo 1. února 2013 v 15:03 (207.87.220.xxx)
  UlZPAo <a href="http://otlwlbdudxkk.com/">otlwlbdudxkk</a>
  UlZPAo <a href="http://otlwlbdudxkk.com/">otlwlbdudxkk</a>
  UlZPAo <a href="http://otlwlbdudxkk.com/">otlwlbdudxkk</a>
  txxxtb 30. ledna 2013 v 17:42 (113.53.236.xxx)
  1fL0TV <a href="http://wpancwhrpnsr.com/">wpancwhrpnsr</a>
  1fL0TV <a href="http://wpancwhrpnsr.com/">wpancwhrpnsr</a>
  1fL0TV <a href="http://wpancwhrpnsr.com/">wpancwhrpnsr</a>
  Masaki 30. ledna 2013 v 08:59 (206.146.51.xxx)
  Ff6r 135 dagar sedanTe4nkve4rt! Vad e4r det i produkterna vi anve4nder pe5 krepopn och i he5ret? Vad ska man ve4lja? Pe5 ve4rldsnaturfondens webbsida Minplanet.se finns en uppsjf6 av information, kolla de4r! /Hanna fre5n IKEA
  Ff6r 135 dagar sedanTe4nkve4rt! Vad e4r det i produkterna vi anve4nder pe5 krepopn och i he5ret? Vad ska man ve4lja? Pe5 ve4rldsnaturfondens webbsida Minplanet.se finns en uppsjf6 av information, kolla de4r! /Hanna fre5n IKEA
  Ff6r 135 dagar sedanTe4nkve4rt! Vad e4r det i produkterna vi anve4nder pe5 krepopn och i he5ret? Vad ska man ve4lja? Pe5 ve4rldsnaturfondens webbsida Minplanet.se finns en uppsjf6 av information, kolla de4r! /Hanna fre5n IKEA
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »