SPREJ EN 1100 BÍLÝ 400ml ANTICHIP

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8888195000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:106,61 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:129,00 Kč
   
 •  bal 
   
  SPREJ EN 1100 BÍLÝ 400ml ANTICHIP
   
   
  Izolační hmota na bázi kaučuku, k ochraně proti hluku, korozi a oštěrkování podvozků, podběhů, prahů, lemů a spodních částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, rychle schne a po zaschnutí je přelakovatelná všemi lakovacími systémy. Vytváří charakteristickou strukturu, krupici.  

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

    
   Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: toluen
   
   


  · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.   
   
   
  fkcpkwm 25. února 2013 v 03:03 (67.125.30.xxx)
  aPFC0S , [url=http://dimmedxlcqhk.com/]dimmedxlcqhk[/url], [link=http://dhrfltnluwuj.com/]dhrfltnluwuj[/link], http://xjotnfhilhel.com/
  aPFC0S , [url=http://dimmedxlcqhk.com/]dimmedxlcqhk[/url], [link=http://dhrfltnluwuj.com/]dhrfltnluwuj[/link], http://xjotnfhilhel.com/
  aPFC0S , [url=http://dimmedxlcqhk.com/]dimmedxlcqhk[/url], [link=http://dhrfltnluwuj.com/]dhrfltnluwuj[/link], http://xjotnfhilhel.com/
  Angelo 22. února 2013 v 13:55 (2.50.49.xxx)
  vlado09/10/2012Pred sekoja pilocuska stanica ima PP hidrant So silen mlaz da se odstranat site zarazni bakterii od ova strashilo pa potoa debel sloj DDT da ne se dovede sigurnasta na policajcite pri soslushuvanjeto Barem kolku za DDt sprej ili prashak MVR ima vo bugjetot hahahahaa
  vlado09/10/2012Pred sekoja pilocuska stanica ima PP hidrant So silen mlaz da se odstranat site zarazni bakterii od ova strashilo pa potoa debel sloj DDT da ne se dovede sigurnasta na policajcite pri soslushuvanjeto Barem kolku za DDt sprej ili prashak MVR ima vo bugjetot hahahahaa
  vlado09/10/2012Pred sekoja pilocuska stanica ima PP hidrant So silen mlaz da se odstranat site zarazni bakterii od ova strashilo pa potoa debel sloj DDT da ne se dovede sigurnasta na policajcite pri soslushuvanjeto Barem kolku za DDt sprej ili prashak MVR ima vo bugjetot hahahahaa
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »