I1 PRIMER FILLER SPRAY 2K PLNIČ RAL 7040 500ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990462500
   
 • Dostupnost:prodáno
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:155,37 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:188,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
I1 PRIMER FILLER SPRAY 2K PLNIČ RAL 7040 500ml
 
 
2K akrylátový plnič s obsahem zinkfosfátu. Vyniká velmi rychlým schnutím, výbornými plnícími vlastnostmi, přilnavostí, flexibilitou a pevností. Snadno se brousí a může být aplikován přímo na kov. Používá se především k odstranění povrchových vad jako jsou stopy po broušení, probroušené hrany, apod. Může být aplikován jako antikorozní základ. Je přelakovatelný většinou lakovacích systémů.

 NEBEZPEČÍ
· Nebezpečné komponenty k etiketování: butanon aceton · Standardní věty o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
0
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí