THINNER 135 750 ml

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7000550048
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:114,88 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:139,00 Kč
   
 •  bal 
   
  THINNER 135 750 ml
   
   
  THINNER 135 je ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků PAINTOL, METAL-X, METALAID, ANTIRUST.
   NEBEZPEČÍ 
  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
  Obsahuje: TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)


   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí