THINNER 120 750 ml

 • Výrobce: PELLACHROM 
   
 • Kód produktu:7000552248
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:163,64 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:198,00 Kč
   
 •  bal 
   
  THINNER 120 750 ml
   
   
  THINNER 120 je polyuretanové ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků POOLGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, POLYGLOSS


   NEBEZPEČÍ


  Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
  Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) PETROLEJOVÁ FRAKCE LEHKÁ AROMATICKÁ TĚŽKÁ FRAKCE NAFTY DESULFUROVANÁ VODÍKEM 

   
   
   
  • POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 3L
   POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 3L

   POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 3L

   Cena 1 796,90 Kč   bez DPH 1 485,04 Kč   
   Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény.
    
   bal
   Cena 1 796,90 Kč   bez DPH 1 485,04 Kč   
  • POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 7,5L
   POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 7,5L

   POOLGLOSS 91 MODRÁ SADA 7,5L

   Cena 4 012,00 Kč   bez DPH 3 315,70 Kč   
   Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény. 
    
   bal
   Cena 4 012,00 Kč   bez DPH 3 315,70 Kč   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »