I1 ACRYL ŘEDIDLO 5L

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990511005
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:635,54 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:769,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 ACRYL ŘEDIDLO 5L
   
   
  Ředidlo pro 2K akrylátové výrobky
   NEBEZPEČÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylem butylglykolacetát n-butyl-acetát. 
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »