I1 1K ACRYL THINNER 1000ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990551001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:214,05 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:259,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 1K ACRYL THINNER 1000ml
   
   
  Ředidlo pro 1K ACRYL FILLER (I1 1K plnič )
   NEBEZPEČÍ 
  Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisobutylketon butanon Údaje o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »