I1 1K ACRYL THINNER 1000ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990551001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:123,14 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:149,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
I1 1K ACRYL THINNER 1000ml
 
 
Ředidlo pro 1K ACRYL FILLER (I1 1K plnič )
 NEBEZPEČÍ 
Nebezpečné komponenty k etiketování: methylisobutylketon butanon Údaje o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 

Ostatní produkty v této kategorii

© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí