EN 7100 ACRYL SOLVENT NORMAL 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880074001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:131,40 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:159,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
EN 7100 ACRYL SOLVENT NORMAL 1L
 
 
Akrylátové ředidlo do 2K základových plničů, akrylátových barev a transparentních laků. Neprodlužuje dobu schnutí. Používá se také k čištění lakýrnického nářadí a pomůcek.


 Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná butan-1-ol n-butyl-acetát · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335-H336Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 

Ostatní produkty v této kategorii

© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí