DYNA ředidlo medium 1 litr

 • Výrobce: DYNACOAT 
   
 • Kód produktu:6660511001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:197,52 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:239,00 Kč
   
 •  ks 
   
  NOVINKA
  DYNA ředidlo medium 1 litr
   
   
  Akrylátové ředidlo DYNA MEDIUM pro 2K akrylátové nebo epoxidové barvy, 1K bázové systémy. 

  Signální slovo: VAROVÁNÍ

  Obsahuje: n-butyl-acetát, 1-methoxypropan-2-ol

  Standardní věty o nebezpečnosti

  H226 Hořlavá kapalina a páry

  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

  H412 Škodlivý pro vodní organismy

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

  P271 Používejte venku nebo v dobře větraných prostorách.

  P370+378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

  P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

  P405 Skladujte uzamčené

  P501 Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.


   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »