I1 STŘÍKACÍ TMEL 1200g (FINISH SPRAY PUTTY)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990381800
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:304,96 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:369,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 STŘÍKACÍ TMEL 1200g (FINISH SPRAY PUTTY)
   
   
  Použití: Dvousložkový polyesterový stříkací tmel k aplikaci na místa těžce přístupná stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny.Vyniká vyváženými tixotropními vlastnostmi a umožňuje aplikaci v tenkých i silných vrstvách. Výborná přilnavost na kov, plast, laminát. Je velmi lehce brousitelný za sucha P120-240.
  Vhodný pro vyplnění nerovností na podkladech opravovaných polyesterovými tmely . Tloušťka vrstvy max. 2-3 mm. Po zaschnutí doporučujeme obrousit strojně nebo ručně za sucha. V případě mokrého broušení je před aplikací další vrstvy nutné dokonalé vysušení. Před aplikací vrchního nátěrového systému musí být aplikován akrylátový plnič (nebo ekvivalent) v tloušťce min. 35 mikrometrů.  

  Aplikace:Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Stříkací tmel dobře promíchejte s tužidlem v poměru 100:3 váhově. Aplikace stříkací pistolí tryska 2,-3,5 mm. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 – 15 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí je 3,5 - 5 h/ 20ºC nebo 30 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P120 – P180 .POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC.

  K ředění používejte výhradně polyesterové ředidlo EN 7000 !!! 

   NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: Obsahuje cobalt bis(2-ethylhexanoate). Může vyvolat alergickou reakci. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí