EN 7000 POLYESTEROVÉ ŘEDIDLO 500ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880078050
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:114,88 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:139,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 7000 POLYESTEROVÉ ŘEDIDLO 500ml
   
   
  Polyesterové ředidlo EN 7000 pro stříkací tmely EN 3100 Spray Filler nebo I1 Stříkací tmel (Finish Spray Putty- polyesterový stříkací tmel.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná  Signální slovoNebezpečí
  · Nebezpečné komponenty k etiketování: ethyl-acetát
  · Standardní věty o nebezpečnosti H225Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319Způsobuje vážné podráždění očí. H336Může způsobit ospalost nebo závratě.

  · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
   
   
  szkamf 1. února 2013 000 14:04 (216.220.48.xxx)
  XXOHxo <a href="http://mudrcksuuzzj.com/">mudrcksuuzzj</a>
  XXOHxo <a href="http://mudrcksuuzzj.com/">mudrcksuuzzj</a>
  XXOHxo <a href="http://mudrcksuuzzj.com/">mudrcksuuzzj</a>
  igukfrsna 1. února 2013 000 07:01 (194.206.227.xxx)
  bwQ2SF , [url=http://uzdyvixfcrab.com/]uzdyvixfcrab[/url], [link=http://mbclucavcepn.com/]mbclucavcepn[/link], http://ouyabzdcjfvj.com/
  bwQ2SF , [url=http://uzdyvixfcrab.com/]uzdyvixfcrab[/url], [link=http://mbclucavcepn.com/]mbclucavcepn[/link], http://ouyabzdcjfvj.com/
  bwQ2SF , [url=http://uzdyvixfcrab.com/]uzdyvixfcrab[/url], [link=http://mbclucavcepn.com/]mbclucavcepn[/link], http://ouyabzdcjfvj.com/
  Igor 29. ledna 2013 000 22:17 (31.29.34.xxx)
  Now I feel suptid. That's cleared it up for me
  Now I feel suptid. That's cleared it up for me
  Now I feel suptid. That's cleared it up for me
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »