EN 7000 POLYESTEROVÉ ŘEDIDLO 1L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880078001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:180,99 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:219,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 7000 POLYESTEROVÉ ŘEDIDLO 1L
   
   
  Polyesterové ředidlo EN 7000 pro stříkací tmely EN 3100 Spray Filler nebo I1 Stříkací tmel (Finish Spray Putty- polyesterový stříkací tmel.  Směs je klasifikována jako nebezpečná:


  Signální slovoNebezpečí

  · Nebezpečné komponenty k etiketování: ethyl-acetát

  · Standardní věty o nebezpečnosti H225Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319Způsobuje vážné podráždění očí. H336Může způsobit ospalost nebo závratě

   · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
   
   
  yutshvakah 3. února 2013 000 03:26 (193.23.123.xxx)
  xJVShZ , [url=http://rywauialpliv.com/]rywauialpliv[/url], [link=http://krmbxipkmovy.com/]krmbxipkmovy[/link], http://skjpwjonylur.com/
  xJVShZ , [url=http://rywauialpliv.com/]rywauialpliv[/url], [link=http://krmbxipkmovy.com/]krmbxipkmovy[/link], http://skjpwjonylur.com/
  xJVShZ , [url=http://rywauialpliv.com/]rywauialpliv[/url], [link=http://krmbxipkmovy.com/]krmbxipkmovy[/link], http://skjpwjonylur.com/
  Delia 30. ledna 2013 000 13:59 (188.143.232.xxx)
  Heckuva good job. I sure aprpecitae it.
  Heckuva good job. I sure aprpecitae it.
  Heckuva good job. I sure aprpecitae it.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »