EN 3100 stříkací tmel 0,8L

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880026000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:263,64 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:319,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3100 stříkací tmel 0,8L
   
   
  Dvousložkový polyesterový stříkací a plnicí tmel k aplikaci na místa těžko přístupná stěrce a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Je vhodný na kovové, plastové i dřevěné povrchy. Lehce se brousí a poskytuje hladký a neporézní povrch. Aplikuje se stříkací pistolí ( tryska 2,5 – 3 mm ) a může se ředit do 10% EN 7000 Polyesterovým ředidlem. Schne 2 – 3 hod / 23ºC.
  Balení 0,8L + 50ml kapalné tužidlo


  Směs je klasifikována jako nebezpečná


   Signální slovo Nebezpečí
  · Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  · Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.
  · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací] zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »