I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990311210
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:98,35 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:119,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
   
   
  Tmel I1 Glass a soft typický svou    zelenou barvou   askelným vláknem  ,         které stabilizuje strukturu tmelu. Lze aplikovat i ve větších vrstvách. Používá se ke zpevnění opracovaných částí   povrchu, ale také pro vyplnění menších děr   a míst poškozených korozí  .         Po vytvrdnutí se povrch stává velmi stabilní  . Tmel má vynikající přilnavost    na ocel, pozinkovanou ocel, hliník a sklolaminát   . Má vysokoumechanickou pevnost, krémovou konzistenci   a lze jej pohodlně brousit za sucha strojně nebo ručně      Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Brousitelný jemnějším papírem P120-150.Upravena tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & SOFT přímo pod plnič.

  Použití :Pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu. 
   
  Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 oC – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
  POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15ºC.

   Směs je klasifikována jako nebezpečná


   
  NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren

  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici.

  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
  I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g I1 GLAS & SOFT - TMEL SE SKLEM 210g
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »