I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990321002
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:313,22 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:379,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g
  I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g
  I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g
   
   
  Velmi jemný stříbrný polyesterový tmel s hliníkem se vyznačuje dobrou zpracovatelností a libovolným tvarováním i v tenkých vrstvách. Brousitelný jemnějším papírem již od P150. Odolává vyšším teplotám (210oC), mechanickému namáhání a vibracím. Vhodný na plchy jako jsou kapoty automobilů, motorové prostory, diky kol, příruby atd. Optimální tvrdost eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a opravovaným povrchem. Ideální pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových a pozinkovaných povrchů. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k podkladu. Slouží také k vyztužení podkladu po karosářských opravách. Po aplikaci není nutné používat dokončovací polyesterový tmel. Teplotní odolnost tmelu je do 210oC ( vhodný pod práškové barvy ).
   
  Aplikace: povrch musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel Alu & Soft dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2 - 3% váhově. Aplikujte během 4 - 5 minut při 20oC. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
  Pozor: příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte Alu & Soft  při teplotách nad 15ºC.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná


   NEBEZPEČÍ 
  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici.
  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
  I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g
  I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g I1 ALU & SOFT - TMEL S HLINÍKEM 1800g
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »