I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990351500
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:130,58 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:158,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g
  I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g
  I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g
   
   
  Charakteristika: Flex & Soft je polyesterový tmel na plasty. Optimální viskozita dodává výrobku po přebroušení dokonale hladký povrch. Optimální stupeň tvrdosti tohoto tmelu zabraňuje vytváření přechodů a nerovností během broušení. Jeho tvrdost take eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a opravovaným povrchem. Nezanáší brusný papír.
   
  Použití: pro vyplnění nerovností a škrábanců na plastových dílech motorových osobních i nákladních vozidel, jako jsou např. plastové nárazníky a ostatní plasty používané v automobilovém průmyslu.
   
  Aplikace: podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 oC – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
  POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15ºC

  Směs je klasifikována jako nebezpečná

   
  NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
  I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g
  I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY 500g
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí