EN 3600 NITROFILLER 750g

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880624160
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:95,04 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:115,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3600 NITROFILLER 750g
   
   
  Jednosložkový vyrovnávací tmel je ideální na vyrovnání malých nerovností povrchu nebo na drobná tmelení. Může se nanášet na polyesterové tmely a 1K základy nebo 2K akrylátové plniče, aniž by vznikly kontůry při lakování. Poškozená místa vytmelte v několika tenkých vrstvách. Poskytuje hladký, neporézní povrch.

  NEBEZPEČÍ 
  · Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) 2-Methylpropan-1-ol toluen butylglykolacetát · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »