EN 3400 SOFT 380g

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880321150
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:74,38 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:90,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3400 SOFT 380g
   
   
  Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí k tmelení středních nerovností kovových, polyesterových, ale i dřevěných povrchů. Před použitím se musí dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:3. Dobře se brousí, má výbornou přilnavost a elasticitu.

  Nebezpečí

  Obsahuje: styren
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
   
   
  qxsufb 1. února 2013 v 17:02 (200.165.141.xxx)
  BvP6Sd , [url=http://jwpagbpmvsml.com/]jwpagbpmvsml[/url], [link=http://fxwatbipmldm.com/]fxwatbipmldm[/link], http://zxdhneaipwml.com/
  BvP6Sd , [url=http://jwpagbpmvsml.com/]jwpagbpmvsml[/url], [link=http://fxwatbipmldm.com/]fxwatbipmldm[/link], http://zxdhneaipwml.com/
  BvP6Sd , [url=http://jwpagbpmvsml.com/]jwpagbpmvsml[/url], [link=http://fxwatbipmldm.com/]fxwatbipmldm[/link], http://zxdhneaipwml.com/
  Ashish 29. ledna 2013 v 06:42 (94.23.1.xxx)
  What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? Damn, Cherokee is fine (even if the tits are fake). She has a nice juicy ass that I'd love to tap into. I'm woidernng why the brutha could give her no tongue. That was some delicious looking pussy. I'd been down there all night massaging that clit with my tongue.
  What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? Damn, Cherokee is fine (even if the tits are fake). She has a nice juicy ass that I'd love to tap into. I'm woidernng why the brutha could give her no tongue. That was some delicious looking pussy. I'd been down there all night massaging that clit with my tongue.
  What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? Damn, Cherokee is fine (even if the tits are fake). She has a nice juicy ass that I'd love to tap into. I'm woidernng why the brutha could give her no tongue. That was some delicious looking pussy. I'd been down there all night massaging that clit with my tongue.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »