EN 3400 SOFT 2Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880321102
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:218,18 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:264,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
EN 3400 SOFT 2Kg
 
 
Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel EN 3400 SOFT s jemnou konzistencí k tmelení středních nerovností kovových, polyesterových, ale i dřevěných povrchů. Před použitím se musí dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:3. Dobře se brousí, má výbornou přilnavost a elasticitu.

Nebezpečí

Obsahuje: styren
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz