EN 3400 SOFT 1Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880321101
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:156,20 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:189,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3400 SOFT 1Kg
   
   
  Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí k tmelení středních nerovností kovových, polyesterových, ale i dřevěných povrchů. Před použitím se musí dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:3. Dobře se brousí, má výbornou přilnavost a elasticitu.


  Nebezpečí
   
   

  Obsahuje: styren
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
   
   


   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »