EN 3200 LP SOFT 3Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880320503
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:328,93 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:398,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3200 LP SOFT 3Kg
   
   
  Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí k tmelení středních nerovností kovových, polyesterových a dřevěných povrchů. Před použitím se musí dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:3. Schne rychle, lehce se brousí za sucha brusným papírem P80-150 a vytváří hladký, neporézní povrch.
  NEBEZPEČÍ
  · Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: styren · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.
   
  kuzwbvy 1. února 2013 v 16:00 (91.243.160.xxx)
  lr5efG <a href="http://dqmzgkmtxfrw.com/">dqmzgkmtxfrw</a>
  lr5efG <a href="http://dqmzgkmtxfrw.com/">dqmzgkmtxfrw</a>
  lr5efG <a href="http://dqmzgkmtxfrw.com/">dqmzgkmtxfrw</a>
  jpjlgda 1. února 2013 v 09:15 (83.206.115.xxx)
  H2Cyhl , [url=http://jokhhggnumlg.com/]jokhhggnumlg[/url], [link=http://haqhmdbtpkzj.com/]haqhmdbtpkzj[/link], http://qrewralwaair.com/
  H2Cyhl , [url=http://jokhhggnumlg.com/]jokhhggnumlg[/url], [link=http://haqhmdbtpkzj.com/]haqhmdbtpkzj[/link], http://qrewralwaair.com/
  H2Cyhl , [url=http://jokhhggnumlg.com/]jokhhggnumlg[/url], [link=http://haqhmdbtpkzj.com/]haqhmdbtpkzj[/link], http://qrewralwaair.com/
  Armando 30. ledna 2013 v 13:26 (212.100.72.xxx)
  Tento komente1ř obhusaje dalšed pokyny pro fačastnedky diskuzed. Obsahuje tedy dalšed informace, ktere9 jsme kvůli přehlednosti nezařazovali do favodu. Jakmile přide1te svůj prvned komente1ř, musedte počkat, než jej schve1led administre1tor. Pokud bude komente1ř forme1lně va0poře1dku, předšted komente1ře již budou schve1leny automaticky. Prosedm ve1s, abyste se podělili oa0sve9 znalosti. Pokud zne1te odpověď na nějakfd dotaz, tak ji prosedm napište. Pokud reagujete na nějake9 te9ma, reagujte ka0věci a nehe1dejte se sa0ostatnedmi diskutujedcedmi. Těšedme se na všechny vaše komente1ře.
  Tento komente1ř obhusaje dalšed pokyny pro fačastnedky diskuzed. Obsahuje tedy dalšed informace, ktere9 jsme kvůli přehlednosti nezařazovali do favodu. Jakmile přide1te svůj prvned komente1ř, musedte počkat, než jej schve1led administre1tor. Pokud bude komente1ř forme1lně va0poře1dku, předšted komente1ře již budou schve1leny automaticky. Prosedm ve1s, abyste se podělili oa0sve9 znalosti. Pokud zne1te odpověď na nějakfd dotaz, tak ji prosedm napište. Pokud reagujete na nějake9 te9ma, reagujte ka0věci a nehe1dejte se sa0ostatnedmi diskutujedcedmi. Těšedme se na všechny vaše komente1ře.
  Tento komente1ř obhusaje dalšed pokyny pro fačastnedky diskuzed. Obsahuje tedy dalšed informace, ktere9 jsme kvůli přehlednosti nezařazovali do favodu. Jakmile přide1te svůj prvned komente1ř, musedte počkat, než jej schve1led administre1tor. Pokud bude komente1ř forme1lně va0poře1dku, předšted komente1ře již budou schve1leny automaticky. Prosedm ve1s, abyste se podělili oa0sve9 znalosti. Pokud zne1te odpověď na nějakfd dotaz, tak ji prosedm napište. Pokud reagujete na nějake9 te9ma, reagujte ka0věci a nehe1dejte se sa0ostatnedmi diskutujedcedmi. Těšedme se na všechny vaše komente1ře.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »