EN 3200 LP SOFT 1Kg

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880320501
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:139,67 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:169,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 3200 LP SOFT 1Kg
   
   
  Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí k tmelení středních nerovností kovových, polyesterových a dřevěných povrchů. Před použitím se musí dokonale promíchat s tužidlem v poměru 100:3. Schne rychle, lehce se brousí za sucha brusným papírem P80-150 a vytváří hladký, neporézní povrch.


  NEBEZPEČÍ
  · Signální slovoNebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: styren · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »