206 Tmel Long Potlife 2 kg

 • Výrobce: HB BODY 
   
 • Kód produktu:1206000012
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:123,14 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:149,00 Kč
   
 •  bal 
   
  akce
  206 Tmel Long Potlife 2 kg
   
   
  Dvousložkový, polyesterový, stěrkový tmel s prodlouženou dobou schnutí. Je vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Schne za 100 – 120 minut při teplotě 20°C. Snadno se brousí, vytváří hladký a neporézní povrch. Podrobnější informace viz. technický list v sekci "soubory". Balení 2kg.  

   Signální slovoNebezpečí
  · Nebezpečné komponenty k etiketování: styren · Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361dPodezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. · Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. 
   
   
   
  • Technický list 206 long potlife -Dvousložkový, polyesterový, stěrkový tmel s prodlouženou dobou schnutí. Je vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Schne za 100 – 120 minut při teplotě 20°C. Snadno se brousí, vytváří hladký a neporézní povrch. -Typ dokumentu: .pdf

   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  Následující »