I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990331500
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:103,31 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:125,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
   
   
  Velmi jemný neporézní plnící polyesterový tmel. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Optimální tvrdost tmelu a velmi hladký povrch FILL & FINE vzhledem k tvrdosti vrchního nátěru umožňuje jeho použití pro plnící i dokončovací operace.
  Použití : pro vyplnění nerovností kovových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je velmi dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikovatelný i v silnějších vrstvách. Hluboké nerovnosti doporučujeme tmelit v několika vrstvách. Teplotní odolnost 80ºC.
  Aplikace: podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 oC – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.
  POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15ºC.

  Směs je klasifikována jako nebezpečná

  NEBEZPEČÍ 

  Nebezpečné komponenty k etiketování: styren
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchové orgány při prodloužené nebo opakované expozici.
  Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
  I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g I1 FILL & FEIN - PLNÍCÍ TMEL 500g
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »