EN 6600 HARDENER FOR PRIMER 333 ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880072510
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:128,93 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:156,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
EN 6600 HARDENER FOR PRIMER 333 ml
 
 
Tužidlo pro akrylátové základové plniče EN 4300, 4400 a 4500. Je ideální pro aplikaci při nízkých teplotách.

VAROVÁNÍ

Signální slovoVarování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) Isocyanates n-butyl-acetát Aromatic Polyisocyanate · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H332Zdraví škodlivý při vdechování. H315Dráždí kůži. H319Způsobuje vážné podráždění očí. H317Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
 Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH204Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz