EN 6600 HARDENER FOR PRIMER 200 ml

 • Výrobce: EN CHEMICALS 
   
 • Kód produktu:8880072530
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:117,36 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:142,00 Kč
   
 •  bal 
   
  EN 6600 HARDENER FOR PRIMER 200 ml
   
   
  Tužidlo pro akrylátové základové plniče EN 4300, 4400 a 4500. Je ideální pro aplikaci při nízkých teplotách.

  VAROVÁNÍ

  Signální slovoVarování · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) Isocyanates n-butyl-acetát Aromatic Polyisocyanate · Standardní věty o nebezpečnosti H226Hořlavá kapalina a páry. H332Zdraví škodlivý při vdechování. H315Dráždí kůži. H319Způsobuje vážné podráždění očí. H317Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
   Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. · Další údaje: EUH204Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »