BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY ZELENÝ 400 ml

 • Výrobce: HB BODY 
   
 • Kód produktu:1409005999
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:164,46 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:199,00 Kč
   
 •  bal 
   
  BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY ZELENÝ 400 ml
   
   
  2K rychleschnoucí akrylátový šedý plnič a antikorozní základ ve spreji. Je vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Zaplňuje dobře malé nerovnosti a rýhy (probroušené hrany).

  GHS 07_vykricmik.jpg (100×100)

  Nebezpečí
  Obsahuje: dimethylether, n-butyl-acetát
  H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
  Hustota: 1,139 g/cm3, VOC: 55,5%, Sušina: 44,2% % objemu, Mezní hodnota VOC kat. B (c) : 780 g/l, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 631 g/l
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »