I1 1K PLNIČ ACRYL FILLER 1000ml

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990441001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:296,69 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:359,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 1K PLNIČ ACRYL FILLER 1000ml
   
   
  1K Acyl Filler – jednosložkový akrylátový základový plnič charakteristický velmi rychlým schnutím při pokojové teplotě. Má velmi dobré krycí a izolační vlastnosti, stejně jako dobrou přilnavost na téměř každý povrch (ocel, hliník, pozink, plasty a staré nátěry), který byl předem očištěn a odmaštěn. Vzhledem k použitým vysoce kvalitním antikorozním pigmentům, poskytuje dobrou ochranu proti korozi.

  Použití: Základový plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely, na staré nátěry a různé typy kovových povrchů. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro. Speciálně doporučován pro malé rychlé opravy. 

  Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s ředidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8 mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 3 – 5 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 2 vrstev je 15 - 20 min./ 20ºC nebo 5-10 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.

   NEBEZPEČÍ
  OBSAHUJE : Xylen
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí