I1 PLNIČ WET on WET SADA 1050ml (900ml + 150ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990461001
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:276.86 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:335.00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 PLNIČ WET on WET SADA 1050ml (900ml + 150ml)
   
   
  Charakteristika: Multifunkční 2K akrylátový plnič „mokrý do mokrého“. Vhodný pro použití na nové nebo opravované náhradní díly. Chrakteristický dobrou zpracovatelností, optimálním rozlivem a izolačními vlastnostmi. Může se přibarvit rozpouštědlovými bázemi v poměru do 5 %.
  Verze „wet on wet“ : vhodná pro použití jako izolační nátěr aplikovaný pod bazické materiály s vyloučením broušení.
  Verze s broušením: vhodná pro opravy, kde byly použity polyesterové tmely, nebo opravy drobnějších promáčklin s následným broušením za sucha nebo pod vodou.

  Aplikace : Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 6:1 objemově.
  Wet on wet“ verzi aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm v jedné normální vrstvě s prodlevou na vytěkání 15-20 minut při 20oC. Po 20-25 minutách při malém poškození (například škrábance) může být povrch přebroušen za sucha P 400 nebo za mokra P 800-1000. Pokud do 60 minut nebude povrch přelakován, je nutné po této době provést přebroušení.
  Verze s následným broušením: aplikujte plnič pistolí s tryskou 1,6 -1,8 mm ve dvou normálních vrstvách s prodlevou na vytěkání 5-7 minut při 20oC. Následné broušení za sucha P400-P500 nebo za mokra P800-1200. Schnutí 20 minut/ 60oC nebo 3-4 hodiny /20oC
  POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC

   VAROVÁNÍ

  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí