I1 PLNIČ VHS 300 SADA 960ml (800ml + 160ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990451001
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:238,84 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:289,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 PLNIČ VHS 300 SADA 960ml (800ml + 160ml)
   
   
  Akrylátový plnič 2K Acryl filler Soft VHS 300 je charakteristický vysokým stupněm plnění. Aplikuje se ve 2-4 silných vrstvách a vzhledem k velmi dobré vyrovnávací schopnosti nezpůsobuje problémy při broušení. Tixotropní vlastnosti, vysoká plnící schopnost, krátký čas schnutí a snadné broušení dovolují použít plnič Soft VHS 300 i jako náhradu stříkacího tmelu. Tato přednost umožňuje zkrátit proces opravy a snížit i její náklady. 

  Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i za mokra.  
   
  Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s ředidlem v poměru 5:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8-2,5 mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 2 vrstev 45 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.
   
  POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC a schnutí při pokojové teplotě

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

  KOMPONENT A: 
   NEBEZPEČÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylem Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

  KOMPONENT B:
   NEBEZPEČÍ 

  Signální slovo Nebezpečí
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát toluen-diisocyanát aromatický polyisokyanát tosyl-isokyanát
  Údaje o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  Bezpečnostní pokyny: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
  Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 
   
  gsdkwj 28. února 2013 v 07:49 (188.180.66.xxx)
  XM8YWH , [url=http://ftncydhxgmxn.com/]ftncydhxgmxn[/url], [link=http://vfhedbsawoqn.com/]vfhedbsawoqn[/link], http://tggzifaqfxzc.com/
  XM8YWH , [url=http://ftncydhxgmxn.com/]ftncydhxgmxn[/url], [link=http://vfhedbsawoqn.com/]vfhedbsawoqn[/link], http://tggzifaqfxzc.com/
  XM8YWH , [url=http://ftncydhxgmxn.com/]ftncydhxgmxn[/url], [link=http://vfhedbsawoqn.com/]vfhedbsawoqn[/link], http://tggzifaqfxzc.com/
  Diad 21. února 2013 v 21:47 (150.101.156.xxx)
  Super jazezd about getting that know-how.
  Super jazezd about getting that know-how.
  Super jazezd about getting that know-how.
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »