I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA ČERNÁ 1,25L (1000ml+250ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990412002
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:329,75 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:399,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA ČERNÁ 1,25L (1000ml+250ml)
   
   
  Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnící vlastnosti a  široké možnosti použití. Lze jej aplikovt na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd.. Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokrém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozní vlastnosti a optimální přilnavost.

  Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

  Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1– 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.
  POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15oC

  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

  KOMPONENT A: 

  VAROVÁNÍ

  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen

  Údaje o nebezpečnosti:

  H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Bezpečnostní pokyny: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  KOMPONENT B: 
   NEBEZPEČÍ 


  Signální slovo Nebezpečí
  Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát toluen-diisocyanát aromatický polyisokyanát tosyl-isokyanát
  Údaje o nebezpečnosti:
  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
  Bezpečnostní pokyny:
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Další údaje: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   

  Ostatní produkty v této kategorii

   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »