I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA BÍLÁ 1,25L (1000ml+250ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990413002
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:342,15 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:414,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA BÍLÁ 1,25L (1000ml+250ml)
 
 
Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnící vlastnosti a  široké možnosti použití. Lze jej aplikovt na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd.. Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokrém broušení. VOC HS 2K Acryl filler AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozní vlastnosti a optimální přilnavost.

Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1– 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.
POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15oC

Technická data:
Skladovatelnost: 24 měsíců   Hustota: 1,48 g/cm3    Odstín: šedý, bílý, černý    Vydatnost : 5 m2/l                   VOC obsah : < 520g/l    Obsah sušiny : 70%

 
 
Plnič (A)                              100 (objemově)
Poměr tužení:Tužidlo   (B)                       25  (objemově)
 Ředění                               max. 20% (objemově)
 Zpracovatelnost: 1-2 hodiny / 20oC
Viskozita:32-34 sec. Ford cup 4 / 20oC
Stříkací pistole:Tryska: 1,5 - 2,2 mm
 Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole
  
Aplikace1 - 3 normální vrstvy
 Tloušťka filmu: 60 - 180um
Doba vytěkání:10 min. / 20oC
Doba schnutí:20 – 30 min. / 60ºC (s tužidlem 541 Very Fast )
35 – 45 min. / 60ºC (s tužidlem 541 Standard )
Infra sušení : Krátké a střední vlny: 12 – 15 min.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP

KOMPONENT A:


Signální slovo: VAROVÁNÍ 
Nebezpečné komponenty k etiketování:
reakþní smČs ethylbenzenu, m-xylenu a p-xylenu
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

KOMPONENTA B : 

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
hexamethylen diisokyanát, hompolymer
n-butyl-acetát
toluen-diisocyanát
aromatický polyisokyanát
tosyl-isokyanát
Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí