I1 PLNIČ 170 5:1 SADA ŠEDÁ 960ml (800ml+160ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990431960
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:276,86 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:335,00 Kč
   
 • Je nám líto, ale produkt není povolen k prodeji
   
I1 PLNIČ 170 5:1 SADA ŠEDÁ 960ml (800ml+160ml)
 
 
Akrylátový plnič 2K Acryl filler 170 je charakteristický vysokým stupňem plnění, dobrou zpracovatelností, optimálním rozlivem a mechanickou odolností. Velmi rychle schne a snadno se brousí. Nezanáší brusný papír. Může se přibarvit rozpouštědlovými bázemi v poměru do 5 %.

Použití:
Plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro. 

Aplikace:
Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 5:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 5 – 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 3 vrstev je 6 - 7 h/ 20ºC nebo 20 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.
POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC

KOMPONENT A : 
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 
Signální slovo Varování 

 VAROVÁNÍ
Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen.
Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

KOMPONENT B:
  NEBEZPEČÍ 
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování: hexamethylen diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát , toluen-diisocyanát
aromatický polyisokyanát , tosyl-isokyanát
Údaje o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny: 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 
© www.eshopbarvy.cz
« Předchozí