I1 PLNIČ 170 5:1 SADA ČERNÁ 960ml (800ml+160ml)

 • Výrobce: CAP 
   
 • Kód produktu:9990431860
   
 • Dostupnost: skladem
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:276,86 Kč / bal
   
 • Cena s DPH 21%:335,00 Kč
   
 •  bal 
   
  I1 PLNIČ 170 5:1 SADA ČERNÁ 960ml (800ml+160ml)
   
   
  Akrylátový plnič 2K Acryl filler 170 je charakteristický vysokým stupňem plnění, dobrou zpracovatelností, optimálním rozlivem a mechanickou odolností. Velmi rychle schne a snadno se brousí. Nezanáší brusný papír. Může se přibarvit rozpouštědlovými bázemi v poměru do 5 %.

  Použití:
  Plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro. 

  Aplikace:
  Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 5:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytěkat 5 – 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 3 vrstev je 6 - 7 h/ 20ºC nebo 20 min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.
  POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC
  Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. Piktogramy označující nebezpečí d ~  GHS02 d ~  GHS07 d ~  GHS08 d ~  GHS09
  Signální slovo Varování 

   VAROVÁNÍ
  Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen.
  Údaje o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © www.eshopbarvy.cz
  « Předchozí
  Následující »